Chơi ngay
S22-AokijiS21-BuggyS20-Mihawk S19-CrocodileS18-DoflamingoS17-BoaS16- SmokerS15-JinBelS14-Garp

Hoạt động đua TOP máy chủ mới

Ngày đăng: 05-12-2018

Hoạt Động 1: Đua Top Cao Thủ

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tăng cấp độ để nhận thưởng.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 2: Vang Danh Đấu Trường

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tham gia các hoạt động để tăng điểm danh vọng cho mình.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 3: Ta là Kẻ Truy Nã

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành tham gia các thành tựu trong game để tăng điểm Truy Nã cho Mình.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Hoạt Động 4: Đệ Nhất Đấu Trường

Thời gian: Từ ngày mở server kéo dài 14 ngày (23:59 ngày thứ 14 sẽ tổng kết danh sách trong hệ thống)

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi tiến hành vào đấu trường tiến hành tranh top để nhận thưởng.

Ví dụ: Ngày mở server là ngày 5-12 tới 23:59 ngày 19-12 kết thúc và tổng kết danh sách.

Tin tức liên quan